Welcome to Krabilocal.go.th
 

| แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้่แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ | การส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย | การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... | การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | การสำรวจข้อมูลถนนและประปาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ | การสำรวจข้อมูลถนนและประปาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ | โครงการอบรมการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี 2560 | เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
  การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมบัญชีกลางขึ้นทะเบียน
  แนวคำบรรยาย ของ ผู้อำนวยการส่วนการจัดสรร เงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
  การซื้อการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
  แนวทางการซื้อการจ้างโดยวิธีพิเศษ กรณีจำเป็นต้องซื้อหรือจ้างต่อเนื่อง กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายเดิม
  สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
  ประวัติวิทยากร นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์
  ประวัติวิทยากร นายปรเมศวร์ โตอดิเทพย์
  ประวัติวิทยากร นายสมยศ สรรพัชญา
  ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ ๒๕๕๓
  แนวทางการวินิจฉัยเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ
  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุของ อปท.ฉบับใหม่
  การบริหารงานพัสดุ และความเสี่ยง (อ.สมยศ) 21.04.10
   
 
นายสมปราชญ์  จงจิต ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
26480
Users online
04
Page loadtime:
0_0500