ประกาศ
 

ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

เอกสารแนบ :

กบ 0023.2/ว 3898 ลว 5 สิงหาคม 2564 เรื่องประกาศกำห