ข่าวประชาสัมพันธ์
 

คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ

อาศัยอำนาจตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ จึงขอประกาศคู่มือสำหรับประชาชน จำนวน 6 กระบวนงาน ดังนี้
1. การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
2. การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
3. การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึง
แก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่)
4. การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น
5. การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
6. การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ (กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึง
แก่กรรม)

เอกสารแนบ :

ประกาศ