ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

หนังสือกรมฯ จัดสรรอัตราครูผู้ดูแลเด็กฯ และประกาศ กทจ.กระบี่ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว 1644 ลว 11 สิงหาคม 2554 เรื่อง จัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศ กทจ.กระบี่ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันฯ (สำหรับ อบต.ให้อนุโลมใช้ตามประกาศ กทจ. ฉบับนี้ด้วย)

เอกสารแนบ :

หนังสือกรมฯ จัดสรรอัตราครูผู้ดูแลเด็กฯ และประกาศ ก