ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของ อบต. จำนวน 3 ฉบับ

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. จำนวน 3 ฉบับ
๑. หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ ๒)
๒. กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๒)
๓. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๒)

เอกสารแนบ :

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของ อบต.