ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ กทจ.กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ

1.เรื่องกำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
2.กำหนดหลักเกณฑ์การลาหยุดของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๕

เอกสารแนบ :

1.   2.