ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.อบต.จ.กระบี่ จำนวน 3 ฉบับ

1.หลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ
2.กำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
3.กำหนดหลักเกณฑ์การลาหยุดของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕

เอกสารแนบ :

1.   2.   3.