ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ด่วนที่สุด ประชุมคัดเลือก ก.จังหวัดกระบี่

1.กำหนดประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล (ประธานสภาเทศบาล) ที่ว่าง จำนวน 2 คน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น.
2.กำหนดประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล (ปลัดเทศบาล) จำนวน 2 คน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น.
3.กำหนดประชุมเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กทจ.กระบี่ กรณีครบวาระ จำนวน 6 คน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30 น.
4.กำหนดประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต. (ประธานสภา อบต.) ที่ว่าง จำนวน 3 คน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น.
5.กำหนดประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต. (นายก อบต.) จำนวน 2 คน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น.
6. กำหนดประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต. (ปลัด อบต.) จำนวน 3 คน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00 น.
7.กำหนดประชุมเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กทจ.กระบี่ กรณีครบ วาระ จำนวน 9 คน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น.

***ประชุม ณ ห้องประชุมพนมเบญจา หอวัฒนธรรมจังหวัด ศาลากลางจังหวัดกระบี่***

เอกสารแนบ :

หนังสือด่วนที่สุด+ประกาศจังหวัดกระบี่