ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.อบต.จ.กระบี่ ลว 4 ธค 55 จำนวน 1 ฉบับ

1.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ 2) ลว 4 ธค 55
2.หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูฯ (ฉบับที่ 2) ลว 4 ธค 55 (เป็นประกาศของเทศบาลที่ อบต.นำมาใช้โดยอนุโลม)

เอกสารแนบ :

1.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินฯ   2.หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมฯ