ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560)ของ อปท.

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

หนังสือแนบ   แนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)