ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

หนังสือ กจ,กท และ ก.อบต ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๗๕ ๒๘ สค ๕๗