ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   สิ่งที่ส่งมาด้วย