ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.

การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. (กบ 0023.2/ว4759 ลว. 28 พ.ย. 2557)

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ