ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ

1.หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูส่วนตำบลและบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
2.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ดได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ 3)

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ