ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.อบต.จ.กระบี่ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวน 2 ฉบับ

78 หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดอบต. พ.ศ.2553 ลว 9 กพ 53
79 กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานส่วนตำบล ลว 9 กพ 53

เอกสารแนบ :

78   79