ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

หารือแนวทางปฏิบัติกรณีรองนายกองค์การบริการส่วนังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เอกสาแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ