ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ 4 ฉบับ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

เอกสารแนบ :

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข    2.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ(ฉบับที่19) ลว 28 ธค 58   3.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ(ฉบับที่20) ลว 28 ธค 58   1.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ(ฉบับที่18) ลว 28 ธค 58   4.กำหนดอัตราค่าจ้างและให้ลูกจ้างรับค่าจ้าง(ฉบับ4)