ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (กบ 0023.2/ว 3460 ลว 5 กย 2559)

เอกสารแนบ :

หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานครู