ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

แจ้งหนังสือแนวทางปฏิบัติ จำนวน 5 เรื่อง

ด่วนมาก ที่ กบ 0023.2/ว96 ลว 12 กค 2560 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติ จำนวน 5 เรื่อง

เอกสารแนบ :

1.การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)   2.ประกาศมาตรฐานทั่วไปฯ การสอบแข่งขัน พ.ศ.2560   3.สรุปผลการประชุม กจ กท กอบต ครั้งที่ 5/2560   4.แนวทางการรักษาการในตำแหน่งบริหารเกินกว่า 150วันฯ   5.หารือการปฏิบัติหน้าที่ของปลัด อบต. ฯ (ว57)   6.หนังสือนำส่ง (กบ 0023.2/ว96 ลว 12 กค 60)