ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ