ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

เร่ดรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรั

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ