ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประ

ตามรายละเอียดแนบ

เอกสารแนบ :

รายงานขรก.ส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ