ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2561

กบ0023.2/ว175 ลว 26 ก.ค. 61 แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2561

เอกสารแนบ :

มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2561   รายละเอียดเอกสาร 5