ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2561

ที่ กบ 0023.2/ว235 ลว.26 ต.ค. 2561 แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2561

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ