ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1

การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1

เอกสารแนบ :

เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน   การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)