ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ DLTV ผ่า

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ผ่านทางระบบ GFMIS

เอกสารแนบ :

หนังสือ ว 4878   หนังสือ ว 4878 (ต่อ)