ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กท

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ผ่านทางระบบ GFMIS

เอกสารแนบ :

หนังสือ 12680