ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ผ่านทางระบบ GFMIS

เอกสารแนบ :

หนังสือ 12683