ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น