ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการ ส่งเสริมก

แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ :

แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปร