ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ

กบ 0023.2/ว 3856 29 สิงหาคม 2561 ประกาศกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลเทศบาล
1. หนังสือนำส่ง
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ) พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   เอกสารแนบ