ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ

กบ 0023.2/ว3925 4 กันยายน 2561 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
1. หนังสือนำส่ง
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ) พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   เอกสารแนบ