ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25

การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ :

การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ