ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ

กบ 0023.2/ว5933 ลว 28 ธค 61 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ