ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สนับสนุนการจัดการทางสังคมแก่ผุ้ด้อยโอกาสทางสังคม

การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สนับสนุนการจัดการทางสังคมแก่ผุ้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ