ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

กำหนดเหตูผลความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ