ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

มอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ