ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
1. หนังสือนำส่ง
2.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   เอกสารแนบ