ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2562

ที่ กบ 0023.2/ว192 ลว. 23 ส.ค. 62 แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2562

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ