ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สิ้นปีงบประมาณ 2562

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สิ้นปีงบประมาณ 2562

เอกสารแนบ :

หนังสือแจ้งกันเงิน   แบบแจ้ง