ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

หนังสือนำส่งจำนวน7 ฉบับ

1.หนังสือนำส่ง
2.การจัดตั้งสำนัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
4.แก้ข้อผิดพลาดในการอกหนังสือ
5.การกำหนดรูปแบบแผนพัฒนาตนเองรายปี สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในสายการสอน
6.การขออนุญาตประกอบอาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   เอกสารแนบ   เอกสารแนบ   เอกสารแนบ   เอกสารแนบ   เอกสารแนบ   เอกสารแนบ