ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า