ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ