ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การรายงานสถานะและความพร้อมโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563

แบบรายงานสถานะและความพร้อมโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563 นำส่งทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน (ครั้งแรกในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ฺ 2563)

เอกสารแนบ :

หนังสือ   แบบฟอร์มรายงาน