ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราบบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราบบัญ