ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 3 ฉบับ

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
1.หนังสือนำส่ง
2.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
3.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ
4.หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงาน ฯ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   เอกสารแนบ   เอกสารแนบ   เอกสารแนบ