ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน ๓ ฉบับ

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
1. หนังสือนำส่ง
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย ฯ
3. หลักเกณฑ์และเงื่อไขในการออกราชการ ฯ
4. หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไป ฯ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   เอกสารแนบ   เอกสารแนบ   เอกสารแนบ