ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2563

กบ 0023.2/ว44 ลว 23 มี.ค. 2563 แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2563

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ