ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 63 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ผ่านทางระบบ GFMIS

การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 63 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ผ่านทางระบบ GFMIS

เอกสารแนบ :

หนังสือแจ้งโอนจัดสรร