ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 63 เพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ผ่านทางระบบ GFMIS

การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 63 เพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ผ่านทางระบบ GFMIS

เอกสารแนบ :

หนังสือแจ้งโอนจัดสรร